CAE - Egzamin Certificate in Advanced English

UWAGA!!! ZMIANY W EGZAMINACH CAMBRIDGE FCE i CAE w 2008 roku! -
Kliknij tutaj, aby przeczytać informacje na ten temat

CAE - Certificate in Advanced English

Egzamin CAE (Certificate in Advanced English) przeznaczony jest dla osób zaawansowanych posługujących się językiem angielskim płynnie zarówno w mowie jak i na piśmie. Egzamin ten koncentruje się na praktycznej znajomości języka w każdej sytuacji życia codziennego. Wymaga ok. 800 godzin nauki. Powstał kilka ładnych lat temu, aby istniał jakiś egzamin prostszy od Proficiency (CPE), a trudniejszy od First Certificate (FCE). CAE nie zwalnia z matury oraz sam w sobie nie uprawnia do nauczania języka angielskiego.


CAE - regulamin w pigułce CAE - nauka słówek
CAE - Testy Certyfikat CAE
CAE - Poradnik dla nauczycieli CAE - Poradnik dla ucznia 

Egzamin CAE - korzyści

* CAE to uznawany na całym świecie certyfikat z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

* CAE należy do grupy egzaminów uznawanych przez MEN na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.

* CAE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.

* CAE jest uznawany przez MEN jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, jak również kwalifikacji językowych przekwalifikujących się nauczycieli.

* CAE jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle na całym świecie.

* CAE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.

* Przygotowanie do CAE wymaga ok. 750 - 800 godzin nauki języka angielskiego.

* Certyfikat CAE jest ważny bezterminowo.

 

Egzamin CAE - szczegóły i porady

Reading
Writing
English in Use
Listening
Speaking

 

Przykładowy egzamin CAE

Pobierz (sample papers)

Egzamin CAE - skala ocen

Oceny pozytywne
ocena A - 80% i więcej
ocena B - 75% - 79%
ocena C - 60% - 74%

Oceny negatywne:
ocena D 55% - 59%
ocena E 54% i mniej

Regulamin CAE


Do egzaminów University of Cambridge English for Speakers of Other Languages (ESOL), prowadzących do uzyskania First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE) oraz Certificate of Proficiency in English (CPE) może przystąpić każdy, kogo językiem ojczystym nie jest język angielski.

ZAPISY


Aby zarejestrować się na egzamin, należy:
pobrać:
* blankiet pocztowo-bankowy z numerem konta, na który wnoszona jest opłata za egzamin
* formularz zgłoszeniowy (Individual Entry Form)
* regulamin.
2. W urzędzie pocztowym lub banku, posługując się pobranym blankietem, wnieść odpowiednią opłatę.
3. W określonych dniach (w pazdzierniku lub styczniu przed sesją)
należy zgłosić się z oryginalnym, potwierdzonym dowodem wpłaty oraz
wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym (Individual Entry Form) do ośrodka egzaminacyjnego
w celu dokonania rejestracji.

KANDYDACI REJESTROWANI PRZEZ SZKOŁY/INSTYTUCJE
Kandydaci rejestrowani przez szkoły/instytucje wszelkich formalności, związanych z zapisami na egzaminy
Cambridge, dokonują za pośrednictwem swoich szkół/instytucji.


OPŁATY EGZAMINACYJNE


* FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) - 530 zł
* CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) -560 zł
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) - 590 zł

British Council nie jest płatnikiem VAT.


SZCZEGÓLNE UDOGODNIENIA


a) Osoby niepełnosprawne
Osoby wymagające szczególnych udogodnień (np. niedowidzące, niedosłyszące) powinny zgłosić swoje potrzeby
przedstawicielowi ośrodka egzaminacyjnego przed dokonaniem wpłaty. Wymagane dokumenty z tym związane -
zaświadczenie lekarskie oraz wypełniony i podpisany formularz (druk dostępny w ośrodkach egzaminacyjnych) -
powinny być złożone podczas rejestracji.
b) Dysleksja
Osoby, które chcą ubiegać się o wydłużenie czasu egzaminów pisemnych na First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE) i Certificate in Proficiency in English (CPE) o 25%, z powodu dysleksji, dysgrafii lub
dysortografii powinny dostarczyć następujące dokumenty podczas rejestracji:
1. zaświadczenie z poradni psychologicznej, które musi:
a) być wystawione nie wcześniej niż w styczniu 2004 roku
b) zawierać informację o stopniu zaawansowania dysleksji, dysgrafii lub dysortografii
c) zawierać nazwy testów użytych w celu zdiagnozowania dysleksji, dysgrafii lub dysortografii;
2. wypełniony i podpisany formularz - druk dostępny w ośrodkach egzaminacyjnych.
Po zakończeniu rejestracji żadne dokumenty związane ze szczególnymi udogodnieniami nie będą uwzględniane.


ZMIANY


1 Po dokonaniu rejestracji nie jest możliwy zwrot opłaty egzaminacyjnej.
2 Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny.
3 Wpłaty nie mogą być przesuwane na następne sesje egzaminacyjne.
4 Zawiadomienia o terminach i miejscach poszczególnych części egzaminu są rozsyłane pocztą na ok. 2 tygodnie przed
rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
5 Nie jest możliwa zmiana terminu egzaminu pisemnego.
6 Zmiana terminów egzaminów ustnych i słuchowych na First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE) i Certificate in Proficiency in English (CPE) możliwa jest wyłącznie przed zakończeniem sesji
egzaminacyjnej i w miarę możliwości organizacyjnych, w przypadku:
6.1 choroby
6.2 ważnych uroczystości rodzinnych
6.3 wyjazdów służbowych
6.4 wypadków losowych
Powyższe okoliczności powinny być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.
7 Nie ma możliwości zmiany terminów egzaminów ustnych i słuchowych First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE) i Certificate in Proficiency in English (CPE) w szczególności w przypadku:
7.1 wycieczki szkolnej
7.2 wyjazdu turystycznego
7.3 egzaminu w toku studiów na wyższej uczelni.
Osoby, które nie mogą z przyczyn wymienionych w punkcie 6 wziąć udziału w części słuchowej lub ustnej egzaminu w
wyznaczonym terminie proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się do ośrodka egzaminacyjnego z następującymi
dokumentami:
* w/w zaświadczeniem
* zawiadomieniem o terminach i miejscach egzaminu (Statement of Entry)
Każda zmiana daty egzaminu słuchowego lub ustnego obciążona jest opłatą wysokości 30 zł. Opłatę tę wnosi się w
ośrodku egzaminacyjnym w momencie dokonywania zmiany.

Osobom lub instytucjom, które wniosły opłatę egzaminacyjną za kandydatów nieobecnych z przyczyn
zdrowotnych na pisemnej części egzaminu First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE) i Certificate in Proficiency in English (CPE), przysługuje częściowy zwrot tej opłaty (60% od podstawowej ceny
egzaminu). Zwolnienia lekarskie, wystawione na formularzu pobranym z ośrodka egzaminacyjnego, należy
składać w ośrodku w nieprzekraczalnym terminie ogłaszanym każdorazowo dla sesji egzaminacyjnej.
Osobom nieobecnym na egzaminie z przyczyn innych niż zdrowotne nie przysługuje refundacja.


SESJA EGZAMINACYJNA


Indywidualny plan sesji egzaminacyjnej dla każdego kandydata zostanie podany w zawiadomieniu o terminach
i miejscach egzaminu (Statement of Entry).

Na każdą część egzaminu należy stawić się:
punktualnie (osoby, które się spóznią, nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej)
z dowodem tożsamości (dokument z aktualnym zdjęciem)
z zawiadomieniem o terminach i miejscach egzaminu (Statement of Entry)
z ołówkiem, długopisem i gumką
Nie wolno przynosić cennych przedmiotów (np. odtwarzaczy CD, przenośnych komputerów i innego
sprzętu elektronicznego) na egzamin.

TELEFONY KOMÓRKOWE
W czasie trwania całego egzaminu First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE) i Certificate in Proficiency in English (CPE) telefony komórkowe muszą być wyłączone i złożone na biurku ekranem do
dołu. Osoba korzystająca z telefonu komórkowego podczas egzaminu będzie zdyskwalifikowana.

EGZAMIN USTNY
Na potrzeby części ustnej egzaminu Kandydaci dobierani są w pary przez pracowników ośrodka
egzaminacyjnego i nie mogą sami wybierać osoby, z którą będą egzaminowani.


WYNIKI EGZAMINÓW FCE, CAE, CPE


Egzaminy na First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE) i Certificate in Proficiency in English (CPE) są oceniane w Cambridge. Nie ma żadnej możliwości wglądu w prace egzaminacyjne ani punktację
otrzymaną w czasie egzaminu.

Wyniki egzaminów First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE) i Certificate in Proficiency in English (CPE) są rozsyłane przez ośrodki egzaminacyjne po ok. 9 tygodniach od daty zakończenia sesji
egzaminacyjnej.
a) Kandydaci indywidualni otrzymują wyniki pocztą, na adres podany podczas rejestracji.
b) Kandydatom zarejestrowanym przez szkoły/instytucje zawiadomienia o terminach i miejscach egzaminu
(Statement of Entry) oraz wyniki (Statement of Results) przesyłają szkoły/instytucje, które zarejestrowały ich
na egzamin.
c) Wyniki dostępne będą również w Internecie, na stronie www.britishcouncil.pl

* O wynikach egzaminów na First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE) i Certificate in Proficiency in English (CPE) nie można uzyskać informacji telefonicznie ani pocztą elektroniczną.

* Reklamacje wyników należy zgłaszać do ośrodka egzaminacyjnego w nieprzekraczalnym terminie ogłaszanym każdorazowo w sesji. University of Cambridge ESOL oferuje dwie formy odwołania się od wyniku egzaminu:
a) ponowne przeliczenie punktów uzyskanych przez kandydata - forma bezpłatna;
b) ponowne sprawdzenie i ocena pracy kandydata (z wyłączeniem ustnej części egzaminu) - forma płatna. Cennik
dostępny jest w ośrodku egzaminacyjnym.

O terminie odbioru dyplomów kandydaci są informowani listem dołączonym do wyniku.

Dyplomy są przechowywane przez ośrodek egzaminacyjny przez dwa lata licząc od
pierwszego dnia, kiedy możliwy był ich odbiór z danego ośrodka. Następnie są one niszczone.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Główna Egzaminy CAE CAE - Egzamin Certificate in Advanced English
Loading ...