Matura Vocabulary: Family life

Family life

family- rodzina; rodzinny

 

Uwaga!

Family” to jeden z rzeczowników zbiorowych. Oznacza to, że może się on łączyć z czasownikiem zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej:

1. Their family have moved to another city.

(Ich rodzina przeprowadziła się do innego miasta.)

2. This well-known family has lived here for decades.

(Ta znana rodzina mieszka tu od dziesięcioleci.)

 W pierwszym zdaniu rodzina traktowana jest jako zbiór jednostek  i dlatego orzeczenie przyjmuje tu formę liczby mnogiej  (have moved). W drugim zdaniu rodzina to niepodzielna całość, a czasownik przyjmuje formę liczby pojedynczej (has lived).

 Inne rzeczowniki zbiorowe to między innymi:  team (drużyna), government (rząd), police  (policja), club (klub), band (zespół muzyczny), class (klasa), union (związek).

 be in the family way (pot.) być w ciąży
family likeness- podobieństwo rodzinne
family man- domator, człowiek żonaty
family name- nazwisko
family tree- drzewo genealogiczne
nuclear family- najbliższa rodzina (rodzice i dzieci)

extended family- dalsza rodzina
family background- pochodzenie rodzinne

 Family- word building (słowotwórstwo):

 familiar- dobrze znany, znajomy

 familiar terms- bliskie stosunki, zażyłość

 to be familiar with sb- być z kimś w dobrych stosunkach

  to familiarize- zaznajamiać się (z kimś lub czymś)

Słowo ‘familiarize’ wymaga dodania ‘oneself’ w odpowiedniej formie, np. ‘I wanted to familiarize myself with the new flu treating methods’ („Chciałem zaznajomić się z nowymi metodami leczenia grypy”).


Błędnie:
You will have to familiarize with those clauses for the next meeting, otherwise you will not know how the contract operates.

Poprawnie:
You will have to familiarize yourselves with those clauses for the next meeting, otherwise you will not know how the contract operates.

 Family members (członkowie rodziny):

child (l.mnoga: children)- dziecko

kid- dziecko

an only child- jedynak

aunt – ciotka

aunty- ciocia

brother- brat

brother-in-law- szwagier

cousin- kuzyn / kuzynka, brat cioteczny / siostra cioteczna

daughter- córka

daughter-in-law- synowa

ex-husband / wife- były mąż/ była żona

father-in-law- teść

fiancé- narzeczony

fiancée- narzeczona

 Uwaga!

Łatwo pomylić rzeczowniki „fiancé” i  „fiancée”.

Błędnie:
Lord Brokenbridge was notorious for betraying his fiancé before the marriage; after the marriage he was notorious for betraying his wife.

Poprawnie:
Lord Brokenbridge was notorious for betraying his fiancée before the marriage; after the marriage he was notorious for betraying his wife.


Słowo ‘fiancé’ oznacza „narzeczonego”, a słowo ‘fiancée’ - „narzeczoną”, np. ‘He was a marvelous fiancé, but a poor husband’ („Był wspaniałym narzeczonym, ale marnym mężem”), ‘His fiancée was a professor at Harvard’ („Jego narzeczona była profesorem na Harvardzie”).

grandchildren- wnuki

granddad / grandpa- dziadek

grandfather- dziadek

grandma / granny- babcia

grandmother- babcia

great-grandfather- pradziadek

great-grandmother- prababcia

half brother- brat przyrodni

half sister- siostra przyrodnia

husband- mąż

husband-to-be- przyszły mąż

in-laws- teściowie

mother-in-law- teściowa

nephew- siostrzeniec, bratanek

niece- siostrzenica; bratanica

parents- rodzice

relative- krewny

sibling- a brother or sister; brat lub siostra

siblings- rodzeństwo

sister- siostra

sister-in-law- szwagierka; bratowa

son- syn

son-in-law- zięć

spouse- małżonek

stepdaughter- pasierbica

stepfather- ojczym

stepmother- macocha

stepson- pasierb

uncle- wujek

wife- żona

wife-to-be- przyszła żona

(a relative) on one’s mother’s /  father’s side- krewny ze strony matki / ojca

related by marriage- spowinowacony

remarry- ponownie wyjść za mąż/ ożenić się

flesh and blood- krewni, rodzina

ancestor- przodek, pradziad

distant relative- daleki krewny

kin- krewni (przestarzałe)

broken home- rozbita rodzina

orphan- sierota

motherless / fatherless child- półsierota

foster child- przybrane dziecko

foster parents- przybrani rodzice

single- parent family- rodzina, w której jest tylko jedno z rodziców

 

to adopt- adoptować

Uwaga!

Przymiotnik ‘adopted’ („adoptowany”) należy odróżnić od przymiotnika ‘adoptive’ („adoptujący”, „przybrany”). Np. ‘Adopted children usually have loving adoptive parents’ („Adoptowane dzieci zwykle mają kochających przybranych rodziców”).

Błędnie:
Old Peter is the child’s adopted father.

Poprawnie:
Old Peter is the child’s adoptive father.


single-  samotny, niezamężna/ nieżonaty

bachelor- kawaler

unmarried woman- panna

spinster- stara panna (przestarzałe)

 Uwaga!

W języku angielskim istnieje kilka przymiotników odpowiadających polskiemu określeniu ‘samotny’. Istnieją między nimi pewne różnice znaczeniowe oraz reguły użycia tych wyrazów.

Słowo „alone” odpowiada polskim określeniom ‘opuszczony’, ‘osamotniony (fizycznie)’, ‘sam’, ‘pojedynczy’, ‘tylko’. Może występować w pozycji predykatywnej, czyli po czasownikach takich jak „be” ‘być’, np.:

I was alone on this island.
Byłem sam na tej wyspie.
She was all alone in this dilapidated building.
Była zupełnie sama w tym zniszczonym budynku.

Takie samo znaczenie mają bardziej potoczne zwroty „on your own” i „by yourself”, np.:

I want to be alone!

I want to be by myself!
I want to be on my own!
Chcę zostać sam!

Zwroty te nie muszą odnosić się do samotności w sensie fizycznym - mogą również odpowiadać polskiemu określeniu ‘bez cudzej pomocy’, np.:

She wanted to prepare for the exam on her own.
She wanted to prepare for the exam by herself.
Chciała sama przygotować się do egzaminu (bez niczyjej pomocy).

Warto zauważyć, że zastąpienie w powyższych zdaniach zwrotów „on her own” i „by herself” słowem „alone” (w znaczeniu ‘tylko’) zmieniłoby zupełnie sens wypowiedzi:

She wanted to prepare for the exam alone.
Chciała przygotować się tylko do tego egzaminu. lub:  Chciała przygotować się do tego egzaminu w samotności.

 
Kiedy chcemy powiedzieć, że ktoś czuł się ‘osamotniony’, ‘opuszczony’, a więc odnieść się do stanu psychicznego, możemy użyć słowa „lonely” (lub w amerykańskiej odmianie angielskiego „lonesome”):

He felt lonely/lonesome after she left.
Czuł się osamotniony po jej wyjeździe.
(nie: He felt alone after she left. )
She got lonely/lonesome in her new school.
W nowej szkole czuła się samotnie.
(nie: She got alone in her new school.)

 
Z kolei przymiotnik „lone”, używany w pozycji atrybutywnej, czyli przed określanym rzeczownikiem (uwaga: odwrotnie niż „alone”!), opisuje kogoś ‘jedynego’, ‘samotnego (pojedynczego)’, ‘w widoczny sposób opuszczonego’, ‘wyraźnie osamotnionego’, np.:
Lone travellers are not common here.
Samotni podróżnicy nie trafiają się tu często.

Określenie „a lone parent/mother/father” odnosi się do ‘samotnego rodzica/matki/ojca’.

 

Acquaintances (znajomi):

acquaintance- znajomy

friend- przyjaciel, kolega

mate- kolega (np. ze szkoły)

colleague- kolega ( z pracy, ‘kolega po fachu’)


Błędnie:
Tonight I'm meeting my class colleagues - perhaps we'll go to a disco.

Poprawnie:
Tonight I'm meeting my class mates - perhaps we'll go to a disco.


"Colleague" to kolega z pracy albo osoba tej samej specjalności. W odniesieniu do kolegów z klasy, wspólokatorów itp. używa się rzeczownika "mate". Z kolei rzeczownik "friend" to nie tylko odpowiednik polskiego słowa "przyjaciel", ale również wyrazu "kolega".

best friend- najlepszy przyjaciel

boyfriend- chłopak (sympatia)

girlfriend- dziewczyna (sympatia)

 Family relationships:

 to be married to somebody- być żonatym / zamężną z kimś

 Uwaga!

 Czasownik “to marry” ( a także be / get married) łączy się z przyimkiem „to”. W połączeniu z przyimkiem  „with” czasownik “to marry” występuje w nieco innym znaczeniu. Porównaj:

She’s married to a doctor. (Ona jest zamężna z lekarzem. / Jest żoną lekarza.)

She’s married with a child. (Ona jest zamężna i ma dziecko.)

 to be expecting a child- spodziewać się dziecka

to be pregnant- być w ciąży

to get divorced- rozwieść się

to get engaged- zaręczyć się

to get married to somebody- pobrać się, wyjść za mąż, ożenić się z kimś

to marry somebody- poślubić kogoś; wyjść za mąż; ożenić się

 a married couple- małżeństwo (para ludzi)

 Idioms with family- related words:

 generation gap- konflikt pokoleń

like father, like son / like mother, like daughter- dziecko jest podobne do ojca  matki; przypomina rodziców

the living image of his father- żywy obraz swojego ojca przen.
the spitting image of his father- wykapany ojciec

at your mother’s knee- kiedy byłeś małym dzieckiem

the world and his wife- wszyscy:

The world and his wife came to the party. (Wszyscy przyszli na przyjęcie.)

 

 

 

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Główna Egzaminy Matura Matura z angielskiego Matura Vocabulary: Family life
Loading ...