COUNCELLOR, COUNCILLOR czy CHANCELLOR

Rzeczownik “counsellor” (w amerykańskiej ortografii “counselor”) oznacza ‘doradcę’, ‘konsultanta’, ‘terapeutę’, czyli zwłaszcza kogoś, kto zawodowo pomaga osobom w trudnej sytuacji psychicznej, np.:

(1a) She works as a school counsellor.
Ona pracuje jako psycholog szkolny.
(1b) *She works as a school councillor.
(2a) I know you have many problems but why don’t you go to a counsellor?
Wiem, że masz wiele problemów, ale może pójdziesz do terapeuty (osoby zajmującej się zawodowo poradami)?
(2b) *I know you have many problems but why don’t you go to a councillor?
W amerykańskim angielskim termin ten może odnosić się do ‘prawnika’, np.:

(3) The jury can’t hear you. Could you speak up, counselor?
Ława przysięgłych pani nie słyszy. Czy mogłaby pani mówić głośniej, pani mecenas?

Wywodzący się z tego samego rdzenia rzeczownik “counsel” określa ‘reprezentanta prawnego’, ‘prawnika reprezentującego stronę w sądzie’ lub ‘poradę’ (choć w tym ostatnim znaczeniu raczej nie występuje w mowie potocznej, ma charakter literacki), np.:

(4a) Counsel for the defence argued that her client was not guilty.
Adwokatka pozwanego argumentowała, że jej klient jest niewinny.
(4b) *Counsil for the defence argued that her client was not guilty.
(5a) The great wizard came to seek my counsel.
Wielki czarodziej przyszedł do mnie po radę.
(5b) *The great wizard came to seek my council.

Podobnie czasownik “counsel” możemy przetłumaczyć na język polski jako ‘doradzać’, ‘udzielać porady’, zwłaszcza gdy chodzi o specjalistyczne wsparcie psychiczne dla ludzi załamanych lub przeżywających trudności:

(6) He was counselling unemployed people on how to cope with rejection.
Doradzał bezrobotnym, jak radzić sobie z odrzuceniem.

Natomiast rzeczownik “council” oznacza ‘komisję’, ‘radę (grupę osób)’, ‘ciało doradcze’ lub ‘radę gminy’, ‘samorząd (lokalny)’, np.:

(7a) I must consult with our advisory council.
Musze skonsultować się z naszą komisją doradczą.
(7b) *I must consult with our advisory counsel.
(8a) Many municipal councils are controlled by the left-wing party.
Wiele samorządów lokalnych jest pod kontrolą partii lewicowej.
(8b) *Many municipal counsels are controlled by the left-wing party.

Stąd słowo “councillor” (w amerykańskim zapisie “councilor”) odnosi się do ‘członka rady’, ‘radnego’, np.:

(9a) I lost my trust in our local councillor.
Straciłem zaufanie do naszego radnego.
(9b) *I lost my trust in our local counsellor.

W amerykańskiej odmianie angielskiego w znaczeniu ‘radnego/radnej’ można się też posłużyć wyrazem “councilman/councilwoman”.

Zupełnie inaczej używany jest rzeczownik “chancellor”. Stosujemy go w odniesieniu do ‘kanclerza’, ‘rektora’, np.:

(10a) Konrad Adenauer became the first Chancellor of West Germany after World War II.
Konrad Adenauer został pierwszym kanclerzem Niemiec Zachodnich po drugiej wojnie światowej.
(10b) *Konrad Adenauer became the first Counsellor of West Germany after World War II.
(10c) *Konrad Adenauer became the first Councillor of West Germany after World War II.

Warto także zapamiętać, że “Chancellor of the Exchequer” to w brytyjskim angielskim ‘minister finansów’.

Poniższe zestawienie przedstawia garść często spotykanych zwrotów z wyrazami “counsel” i “council”.


council estate” (br.)
nieruchomość będąca własnością gminy

council housing” (br.)
mieszkania komunalne’ (w amerykańskiej odmianie angielskiego:

public housing”)

council of war
narada wojenna’, ‘narada, jak poradzić sobie z jakimś problemem

counsel for the defence
obrońca, ‘adwokat strony pozwanej

counsel for the prosecution
oskarżyciel’, ‘prokurator

counsel of despair
stwierdzenie, że coś jest niemożliwe do zrealizowania’, ‘wyraz bezradności

counsel of perfection
wskazówka, jak dążyć do ideału’, ‘dobra, choć trudna do zrealizowania rada

general counsel
szef departamentu prawnego

keep one’s own counsel
trzymać swoje zdanie dla siebie’, ‘nie ujawniać się z przekonaniami

Queen’s Counsel” (zwykle używane jako skrót
QC”) lub “King’s Counsel” (“KC”) – stosowane zależnie od tego, czy panuje królowa czy król
prestiżowy tytuł nadawany w Wielkiej Brytanii adwokatom, mającym prawo reprezentowania w sądzie

the Council of Europe
Rada Europy

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne COUNCELLOR, COUNCILLOR czy CHANCELLOR
Loading ...