APPEAR czy SEEM

Czasowniki "seem" i "appear" ('zdawać się') informują, że może zachodzić różnica między rzeczywistością a tym, co tylko zdaje się prawdziwe. Różnica nie zawsze oznacza tutaj sprzeczność - użycie "seem" czy "appear" wcale nie sygnalizuje, że w rzeczywistości jest inaczej, niż się komuś wydaje. Dlatego czasowniki te występują często w wypowiedziach, w których mówiący ma mniejszą niż zwykle pewność co do przekazywanych treści lub słabsze powody, żeby uznawać je za prawdziwe.

\"Seem" jest słowem częstszym i mniej oficjalnym niż "appear\"; użycie tego drugiego może być w niektórych kontekstach pretensjonalne, np. kiedy mówi się o własnych wrażeniach dotyczących spraw stosunkowo błahych.

(1a) Julian seems quite relaxed today. What do you think?
Zdaje się, że Julian jest dzisiaj dość odprężony. Jak sądzisz?
(1b) *Julian appears quite relaxed today. What do you think?

W znaczeniu 'zdawać się' omawianych czasowników nie używa się w czasach ciągłych z formą "-ing" "'seeming" 'pozorny' to przymiotnik, który zajmuje tylko pozycję przed rzeczownikiem, np. "a seeming contradiction" 'pozorna sprzeczność'.

Po "seem" i "appear" występują wyrażenia, które należą do różnych części mowy, a nawet - bywają osobnymi zdaniami. Rzeczownik czy wyrażenie rzeczownikowe określa, 'czym' lub \'kim' coś lub ktoś nam się zdaje.

(2) He seemed an intelligent person when I met him.
Wydawał się inteligentną osobą, gdy go poznałam.

Przymiotnik lub imiesłów bierny dotyczą tego, 'jakie' to coś miałoby być.

(3) The baby seems/appears cold. Could you fetch me an extra blanket?
Dziecku jest chyba zimno. Czy mógłbyś mi przynieść jeszcze jeden kocyk?

Czasownik po "seem" lub "appear" wskazuje z kolei na to, co ktoś 'zdaje się robić', lub na to, co 'chyba się dzieje', a więc ogólniej - na domniemane czynności, zdarzenia i stany. Formy czasownika mogą być różne: przykładowo, czasownik "do" przyjmuje w zależności od znaczenia postać "to do" (coś, co zdarza się regularnie), "to be doing" (coś, co zachodzi w danej chwili), "to have done" (coś, co zdarzyło się wcześniej) itd.:

(4a) She seems/appears to study linguistics, but you would have to ask her.
Zdaje się, że ona studiuje językoznawstwo, ale musiałbyś ją zapytać.
(4b) She seems/appears to be studying for her exam, so I wouldn\'t disturb her just now.
Zdaje się, że ona uczy się do egzaminu, więc akurat teraz bym jej nie przeszkadzał.
(4c) She seems/appears to have studied linguistics; otherwise she wouldn\'t know so much about it.
Zdaje się, że studiowała językoznawstwo; inaczej nie wiedziałaby tak dużo na ten temat.

Zdania z rzeczownikiem lub przymiotnikiem bezpośrednio po "seem\"/\"appear" można potraktować jako szczególne - skrócone - warianty zdań z czasownikiem "to be" ('być'). Rezygnacja z "to be" między "seem" lub "appear" a tym, co potem następuje, nie jest wszakże dowolna, niesie bowiem ze sobą istotną różnicę znaczeniową. Zdania z "to be" dotyczą tego, co zdaje się faktem w oparciu o jakieś obiektywne kryteria, natomiast zdania bez "to be" służą do relacjonowania swobodnych wrażeń, których ktoś inny mógłby nie podzielać, oraz nawet takich złudzeń, o których fałszywości przekonany jest sam mówiący. "Appear" odnosi się w zasadzie tylko do tego, co zdaje się obiektywnie prawdziwe, a nie do osobistych wrażeń, i dlatego prawie zawsze wymaga "to be "

(5) Your hand seems to be a bit swollen. Have you seen a doctor?
Zdaje się, że twoja ręka jest trochę spuchnięta. Byłeś u lekarza?
(6a) It seems a pity that he won\'t even try to get back in touch.
To chyba szkoda, że on nie spróbuje nawet odnowić kontaktu.
(6b) *It seems to be a pity that he won\'t even try to get back in touch.
(7a) When he wears black he seems slimmer than he really is.
Kiedy ubiera się na czarno, zdaje się szczuplejszy niż w rzeczywistości.
(7b) *When he wears black he seems to be slimmer than he really is.
(8a) She\'s going to drop physics next term. It seems a waste of talent.
Zamierza porzucić fizykę jako przedmiot w przyszłym semestrze. Zdaje się, że to marnowanie talentu.
(8b) *She\'s going to drop physics next term. It appears a waste of talent.

Uwaga: nie opuszcza się "to be" w takich zdaniach, w których czasownik ten oznacza przebywanie w miejscu określonym przez wyrażenie przyimkowe (np. "at home" 'w domu' czy "on the roof" 'na dachu'), np.:

(9a) He seems/appears to be at home.
Wygląda na to, że on jest w domu.
(9b) *He seems/appears at home.

W zdaniach, gdzie po "seem" występuje rzeczownik bez "to be\", czasem pojawia się w potocznym języku angielskim słowo "like " Nie łączy się ono na ogół z "appear\", a używane jest zwłaszcza w takich sytuacjach, w których wyraża się ogólną aprobatę dla jakiegoś pomysłu, nie znając jeszcze dokładnie szczegółów, jakie z niego wynikają, np.

(10a) Zakopane seems like a perfect idea. But can we afford to hire a cottage there for two weeks?
Zakopane to, zdaje się, świetny pomysł. Ale czy stać nas, aby wynająć tam chałupę na dwa tygodnie?
(10b) *Zakopane seems to be like a perfect idea. But can we afford to hire a cottage there for two weeks?

Wreszcie "seem\", a nieraz także "appear\", łączą się ze zdaniami podrzędnymi, które rozpoczynają się od "that" ('że'), "like" ('jakby' - konstrukcja potoczna) lub "as if/as though" ('jakby'). W zdaniach z "as if/as though" czasownik występuje nieraz w czasie przeszłym, co podkreśla fakt, że mamy do czynienia z sytuacją hipotetyczną. Na język polski tłumaczy się takie orzeczenia po "as if/as though\", stosując formy trybu przypuszczającego z 'by' (np. 'napisałby').

(11) It seems/appears that Andrew is going to resign from his post as a result of the recent enquiry.
Zdaje się, że Andrew zamierza ustąpić ze stanowiska wskutek niedawnej kontroli.
(12) It seems like they aren\'t really 'made for each other' after all.
Zdaje się, że oni nie są jednak "stworzeni dla siebie "
(13) It seemed as if I was never going to learn to read French, let alone speak it.
Zdawało się, jakbym nie miał nigdy nauczyć się czytać po francusku, nie mówiąc już o mówieniu w tym języku.

Użytkownicy języka polskiego, którzy uczą się angielskiego, często sięgają po konstrukcję "it seems that\", ponieważ swoją budową i znaczeniem odpowiada ona dokładnie polskiemu schematowi 'zdaje się, że'. Nie należy jednak unikać za wszelką cenę użycia "seem" z czasownikiem (np. "Adam seems to need more time" 'Adam zdaje się potrzebować więcej czasu'), ponieważ jest ono w języku angielskim równie naturalne, co schemat z "it seems that\", a czasem bywa nawet stosowniejsze.

(14a) It seems that heavy industries have a damaging effect on the environment.
(14b) Heavy industries seem to have a damaging effect on the environment.
Zdaje się, że zakłady przemysłu ciężkiego mają niszczący wpływ na środowisko.

Możliwe są jeszcze takie zdania z "seem" lub "appear\", które rozpoczynają się od pustego "there" (dosł. 'tam'). Nie wskazuje ono tutaj żadnego konkretnego miejsca, lecz spełnia wyłącznie funkcję gramatyczną - pozwala powiedzieć, że coś zdaje się istnieć lub zachodzić (podobnie jak w zdaniach w rodzaju "There is a letter for you in today\'s post" 'Jest jakiś list do Ciebie w dzisiejszej poczcie'). Czasowniki "seem" i "appear" muszą zgadzać się co do liczby - pojedynczej lub mnogiej - z tym rzeczownikiem, który po nich następuje, np.:

(15) There seems/appears to be a problem with the fire alarm, but we\'re trying to fix it.
Zdaje się, że jest jakiś problem z alarmem przeciwpożarowym, ale staramy się go naprawić.
(16) There seem/appear to be at least three distinctions worth making in discussing freedom.
Zdaje się, że są co najmniej trzy rozróżnienia, które warto poczynić, gdy mówi się o wolności.

Gdy chcemy użyć "seem" lub "appear" z przeczeniem, możemy skorzystać z dwóch konstrukcji: pierwszą z nich spotyka się zarówno w języku mówionym, jak i w piśmie, druga zaś jest bardziej oficjalna i ograniczona właściwie do tekstów pisanych. Ich schematy pokazane są w poniższych tabelach:

(17a) He doesn\'t seem/appear to like his job. I suppose it\'s the money that makes him do it after all.
Zdaje się, że on nie lubi swojej pracy. Pewnie to pieniądze sprawiają, że jednak ją wykonuje.

(17b) He seems/appears not to like his job. I suppose it\'s the money that makes him do it after all.
Zdaje się, że on nie lubi swojej pracy. Pewnie to pieniądze sprawiają, że jednak ją wykonuje.

Tylko z czasownikiem "seem" możliwa jest forma przeczenia "can\'t seem to " Używa się jej zwłaszcza wtedy, gdy chce się zwrócić uwagę na wielokrotny brak powodzenia w jakiejś czynności czy usiłowaniu, np.:

(18) I can\'t seem to get this single note right - I\'ve tried it so many times and still sing out of key.
Zdaje się, że nie chwytam tej jednej nuty - próbowałem tyle razy i ciągle fałszuję.

Kiedy chcemy powiedzieć, 'komu' się coś wydaje, stosujemy wyrażenie złożone z "to" (dosł. 'do') oraz rzeczownika lub zaimka, wskazującego na osobę, której coś jawi się właśnie tak a nie inaczej. Wyrażenie z "to" odpowiada w tym kontekście polskiemu celownikowi ('komu?'), a w języku angielskim występuje albo między "seem\"/\"appear" a dalszym ciągiem wypowiedzi (w zdaniach z "to be"), albo po rzeczowniku czy przymiotniku (w zdaniach bez "to be"), np.:

(19) Mr Fairhead seems to me to be a person with a distinguished future.
Pan Fairhead wydaje mi się kimś, kto ma przed sobą niebanalną przyszłość.
(20) The prospect of a war appears to him to be inevitable.
Perspektywa wojny wydaje się mu nieunikniona.


(21) He seems a nice guy to me, whatever you may think.
On mi się zdaje miłym facetem, myśl sobie, co chcesz.
(22) The reasoning seems sound to me, but you may want to consult a cleverer reader.
Rozumowanie wydaje mi się poprawne, ale może skonsultujesz to jeszcze z bystrzejszym czytelnikiem.

\"Appear" funkcjonuje poza tym jako czasownik o znaczeniu 'pojawić się, stać się widocznym, ukazać się' - i wtedy nie można oczywiście używać go zamiennie z "seem\", np.:

(23) My first short story appeared in an obscure journal of a fishing association.
Moje pierwsze opowiadanie ukazało się w mało znanym piśmie stowarzyszenia wędkarskiego.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...